Magyarország Nemzetközi Salakmotoros Egyéni Bajnoksága Alapkiírás

MAMS-


01.1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

01.1.1 Elnevezés
A Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 2015 évben az élsport területén kiírja a
Magyarország Nemzetközi Salakmotoros Egyéni Bajnokságát.

01.1.2 Versenyidőpontok
A bajnokság versenyeinek helyszínét és időpontját a MAMS hivatalos versenynaptára tartalmazza.
A Salakmotoros Egyéni Bajnokság 3 fordulóra kerül kiírásra. Az egyes versenyek megszervezésének jogát az illetékes szakági tanács ítéli oda az arra pályázó egyesületek részére. Az így kijelölt klubok joga, egyben kötelezettsége is a versenyek megrendezése.

01.1.3 A verseny félbeszakítása, elhalasztása, törlése
A bajnoki versenyeket az éves versenynaptárban meghatározott időpontokban kell megrendezni.
A versenyt közvetlenül megelőző, annak megtartását lehetetlenné tevő időjárási viszonyok, vagy egyéb „vis major” okán a verseny elhalasztására vonatkozó döntést a zsűri hozza meg a szervező és az adott versenyre versenyzőt nevező egyesületek képviselői véleményének meghallgatása után.
Az eredeti időpontban meg nem rendezett versenyeket a szakági tanács által meghatározott időpontban ugyanazon szervező rendezi meg változatlan helyszínen.
Ha a zsüri a verseny folytatását lehetetlenné tevő időjárási viszonyok, vagy más rendkívüli ok miatt a verseny félbeszakítása mellett dönt, az alábbiak szerint kell eljárni:
  •  Amennyiben a versenyből 9 alapfutamot és a döntő futamot lefutni nem lehetett, a verseny nem értékelhető, elhalasztottnak kell tekinteni.
  •  A 9. alapfutam lefutását követően a zsüri döntésétől függően vagy lefutásra kerülnek a 9. futam utáni közbenső értékelésnek megfelelően az elődöntők és a döntő, vagy csak az alapszakasz négy legjobb versenyzőjével a döntőre kerül sor. Utóbbi esetben a verseny 5.-12. helyezését a salakmotorozás FIM általános szabályai szerint kell meghatározni.

  •  A döntő startpozícióinak választása a verseny rövidítése esetén – a gyalogos bevonulás mellőzésével – a közbenső értékelés szerinti sorrendben a depóban történik.

01.1.4 Résztvevők
A bajnokságban részt vesznek azok a versenyzők, akiket a szakági tanács a bajnokságba besorol.
A bajnokságban induló versenyzők számára a MAMS Általános Sportszabályzat előírásai szerint nemzetközi, vagy nemzeti versenyzői licenc kiváltása kötelező. Külföldi versenyzők részére saját nemzeti szövetségük által kibocsátott rajtengedély is szükséges.
A szakági tanács mindazon MAMS licences sportolók részére, akik a Nemzetközi Salakmotoros Egyéni Bajnokságra nem nyernek beosztást, illetve azokon esetenként nem indulnak, a bajnokság versenyein belül - minimum 4 versenyző nevezése esetén - „betétfutamokat” indít Salakmotoros MAMS Kupa néven, amely előírásait külön alapkiírás szabályozza.

01.1.5 A bajnokság versenyeinek lebonyolítása
A jelen szabályzat rendelkezései mellett a MAMS és a FIM sportszabályzatainak vonatkozó paragrafusai érvényesek.

01.1.6 Biztosítások
Minden versenyszervező köteles a rendezvény költségvetésének terhére - a MAMS-on keresztül - minden résztvevő (versenyző) részére harmadik személyre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni.
A szervező köteles az eseményt követő első munkanapon déli 12 óráig a MAMS titkárságán a verseny hivatalos rajtlistája alapján a felelősség-biztosítás díját befizetni. A biztosítással kapcsolatos eljárást a MAMS titkársága szabályozza.

01.1.7 Verseny-dokumentációk
A bajnokság valamennyi versenyén a versenyzőket az eredmény jegyzőkönyvben a helyezésük sorrendjében kell feltüntetni.
A szervező kötelessége gondoskodni arról, hogy a verseny befejezését követő 1 órán belül a résztvevő versenyzők az eredményjegyzőkönyvet megkapják.
A rendezőnek az eredményjegyzőkönyv 1-1 példányát 24 órán belül a MAMS titkárságának, a szakágvezetőnek és a nevező egyesületeknek e-mail formájában meg kell küldenie.

01.1.9 Versenybejelentés, nevezés, regisztráció
Minden bajnoki verseny szervezője köteles az eseményről versenykiírást (1. sz. melléklet) készíteni. A verseny időpontja előtt 45 nappal a versenykiírást jóváhagyásra meg kell küldeni a MAMS titkársága felé. A szakágvezető által engedélyezett kiírás 1 példányát a rendezőnek visszaküldik, míg egy példányát a MAMS titkársága kapja meg. Az engedélyezett versenykiírásokat a verseny rendezője köteles megküldeni 30 nappal az esemény előtt a MAMS salakmotoros versenyzői licenccel rendelkező egyesületei részére. A jóváhagyott versenykiírást a MAMS Sportfelügyelői és Sportbírói Kollégiumainak is meg kell küldeni legkésőbb 30 nappal a verseny előtt.
A versenykiírásnak tartalmaznia kell:
A verseny nevét, időpontját, helyszínét, a rendező pontos nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail címét, a verseny tisztségviselőit - a versenytitkár nevét, telefon és telefax számát, e-mail címét, a verseny időtervét, valamint minden olyan információt, ami a versenyen való induláshoz szükséges és amit magasabb szintű szabályozás nem tartalmaz.
A versenykiírásban meg kell nevezni, az alábbi tisztségviselőket:
zsűri elnök, vezetőbíró, versenyigazgató, technikai vezető, versenytitkár.
A bajnokság versenyeire nevezendő versenyzők egyesületének képviselője Nevezési Jegyzékben (2. sz. melléklet) köteles eljuttatni a nevezett versenyzők névsorát a verseny kiírt kezdési időpontja előtti második napon 20:00 óráig telefaxon, vagy e-mailben a szakágvezetőhöz. Amennyiben valamely, a bajnokságba besorolt versenyző nem tud részt venni egy adott bajnoki fordulón, egyesületének képviselője legkésőbb a fent megjelölt időben külön köteles telefaxon, vagy e-mailben tájékoztatni a szakágvezetőt és gondoskodnia kell a versenyző pótlásáról.
Az első futam kezdési időpontja előtt kettő órával (regisztrációs idő) a versenyzők kötelesek a versenypályán lévő regisztrációs helyen személyesen bejelentkezni.
A regisztráció helyét a szervező köteles a versenykiírásban és a helyszínen jól látható módon megjelölni.
Amennyiben az esetleges késésnek nem „vis major” az oka – az elkésett versenyző a zsűri által pénzbírsággal sújtható.
Minden résztvevő versenyzőre kiterjedően a versenyző egyesületi képviselője köteles a versenyigazgató részére a versenykiírásban megjelölt startszám sorsolás kezdetekor a kitöltött, aláírt MAMS Nevezési Ívet átadni.

01.1.10 Egyéb előírások
A rendezvényeken bármilyen minőségben résztvevő személy tudomásul veszi, hogy a részvétel jogával mindenki a saját felelőssége tudatában él, az őt ért esetleges kárért a szervezőt felelősség nem terheli.
A versenyeken minden versenyző saját veszélyére és felelősségére vesz részt. Az általuk vagy szerelőjük által harmadik személynek okozott kárért a szervező nem vállal felelősséget, az teljes egészében a versenyzőket terheli.
A versenyzők a bajnokság versenyeibe való benevezésükkor - a FIM szabályainak megfelelően - lemondanak kártérítési igényeikről, kivéve, ha az őket ért kár a rendező, vagy valamely tisztségviselő szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be.
Az egyes versenyek megszervezéséért és lebonyolításáért minden felelősség a szervezőt terheli. A MAMS nem felelős a verseny lebonyolítása során bekövetkezett károkért, veszteségekért.
A salakmotor szakág a MAMS útján marketing-, média-, és kereskedelmi jellegű megállapodásokat köthet a versenysorozat színvonalas lebonyolítása érdekében. Ezen megállapodásokban foglaltak betartására az egyéni bajnokság versenyeire nevezett versenyzők a nevezéssel egyidejűleg kötelezettséget vállalnak.

01.2 HIVATALOS SZEMÉLYEK

01.2.1 Tisztségviselők
A bajnokság versenyein a MAMS Salakmotorozás Általános Szabályai 070.3.1 pontjában felsorolt hivatalos tisztségviselők működnek.
A zsűrielnököt a MAMS Sportfelügyelői Kollégiuma, a vezetőbírót a MAMS Sportbírói Kollégiuma, a beosztott versenybírókat a szakági Bíróküldő Bizottság jelöli ki a megfelelő képzettséggel és az adott tevékenységre feljogosító, érvényes igazolvánnyal rendelkező tagjai közül.
Zsűri elnök és vezetőbíró csak I. osztályú, vagy magasabb minősítésű versenybíró lehet.

01.2.2 Alaki előírások, belépési jogosultságok.
A depóban a verseny ideje alatt kizárólag regisztrált, egyszeri, át nem ruházható (csuklópánt) jelöléssel ellátott személyek tartózkodhatnak.
Minden személynek, aki a depó területén hivatalosan tevékenykedik (versenyző, szerelő, funkcionárius, szervező személyzete, média, stb.) be kell tartania egy minimális öltözködési szabályt, mely zárt ruházatot jelent, valamint rendelkeznie kell a regisztráción átvett egyszeri, át nem ruházható (csuklópánt) jelöléssel.
Az egyes bajnoki versenyeken a depóban a benevezett versenyzőkön kívül versenyzőnként + 2 fő személyzet (szerelők), valamint minden nevező sportegyesület képviseletében 1 fő résztvevő tartózkodhat. A regisztráció alkalmával a szervező köteles egyszeri, át nem ruházható jelöléssel (csuklópánt) ellátni a fent nevezett résztvevőket, amely jelölés viselése a rendezvény teljes ideje alatt kötelező, másra át nem ruházható, elveszítése esetén a felelősség a résztvevőt terheli.

01.3 VERSENYZŐI SZABÁLYOZÁSOK

01.3.1 Licencek
A bajnokságban induló versenyzők számára a MAMS Általános Sportszabályzat előírásai szerint -I- nemzetközi, vagy -N- nemzeti versenyzői licenc kötelező. Külföldi licenccel induló versenyzőnek a külföldi szövetség által kibocsátott licence mellett az adott versenyre érvényes startengedéllyel kell rendelkeznie.

01.3.2 Gépátvétel
A gépátvétel a verseny meghirdetett kezdési időpontja előtt 90 perccel kezdődik és a meghirdetett kezdési időpont előtt 30 perccel fejeződik be.
A gépátvétel nem végezhető a boxokban, arra a szervezőnek a depó területén belül jól elhatárolható, megfelelő nagyságú helyet kell biztosítania.
A versenyzőknek, vagy szerelőiknek az üzemképes, versenyzésre kész motorokon kívül be kell mutatniuk a versenyző sisakját, egyéni védőfelszerelését, és versenyruházatát.

01.3.3 Versenyzői eligazítás
A versenyzők eligazító megbeszélésére a verseny előtt kerül sor, az időrendi táblázatnak megfelelően. A versenyzői eligazítást a depóban tartózkodóktól elhatárolt, zárt területen kell végrehajtani.
A versenyigazgató, amennyiben azt szükségesnek látja, a vezetőbíróval egyeztetett módon további megbeszéléseket is összehívhat a versenyzőkkel.
Minden versenyzőnek kötelező a részvétel a megbeszélésen.

01.4 KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSOK

01.4.1 Környezetvédelmi előírások
A bajnokság versenyein minden versenyző köteles a környezet védelme érdekében a depóban minden versenymotor alá motoronként, a lefolyó folyadékok felszívására alkalmas speciális környezetvédelmi szőnyeget (pl.: terfil alapanyagú) használni, a versenyre történő megérkezéstől a pálya elhagyásáig.
A környezetvédelmi szőnyeg technikai adatai:
  •  Mérete: min. 160 cm x 75 cm

  • Folyadék felszívó képessége: min. 1 liter

  • Vastagsága: min. 5 mm
A bajnokság versenyein kötelező minden versenymotoron olajgyűjtő tartály elhelyezése, a motorblokkból távozó olajszennyeződések tárolására, amelyek min. 300 cm3 űrtartalmúnak és üríthetőnek kell lennie.
A szőnyegek és az olajgyűjtő tartály a versenyzők személyes felszereléséhez tartoznak és használatuk nélkül nem tartható motor a depó területén.
A versenyzés során keletkezett mindennemű hulladék kezeléséről a versenyzőnek saját magának kell gondoskodnia.

01.5 TECHNIKAI SZABÁLYOZÁSOK

01.5.1 A versenymotorokra és versenyruházatra vonatkozó előírások
A bajnokság 500 cm3-es géposztályban kerül megrendezésre.
Az egyes versenyeken csak a FIM technikai előírásainak megfelelő motor indítható az alábbi kiegészítésekkel:
A Bajnokság versenyein dirt deflector használata kötelező.
A Bajnokságban csak 2015-ben, vagy 2014-ben érvényes homologizációval rendelkező kipufogók használhatók.
Amelyik versenyző szabálytalan gumival, dirt deflector nélkül, vagy szabálytalan kipufogóval indul, az adott futamból kizárásra kerül.
A versenymotoroknak a gépátvételre üzemképes, versenyzésre kész állapotban kell lenniük.
A gépátvétel során a technikai vezetőnek kötelessége a beindított, járó motorok „slusszkapcsolójának” megfelelő működését ellenőrizni.
Aki a futamok bármelyikén szabálytalan motorral indul, annak a szabálytalanság miatti büntetéséről a zsűri vagy a vezetőbíró dönt.
A Bajnokságban 2013-ban, vagy 2014-ben homologizációval rendelkező versenyruházatok viselhetőek.

01.5.2 Gumiabroncsok
A versenyeken csak FIM homologizált hátsó gumiabroncs használható.
A gyári kivitelhez képest a gumikon változtatás nem végezhető.
A hátsó gumiabroncsok mesterséges felmelegítése tilos, amely versenyző ez ellen vét, azt a vezetőbíró azonnal kizárja a futamból. Ide értendő a futam előtt a hátsó keréknek a pálya, illetve depó talajához, valamint egyéb idegen tárgyakhoz való fokozott dörzsölése, de nem értendő ide a versenyző által végzett próbastart.

01.5.3 Üzemanyag
Csak tiszta metilalkohol használható.

01.5.4 Mellszám és kormányvédő
A salakmotoros egyéni bajnokság versenyein a versenyzők mellszámaikon semmilyen formában nem viselhetik sem a nemzeti zászlajukat, sem országuk címerét.
Az alapkiíráshoz kapcsolódó megállapodásokban (MAMS szponzori szerződések) foglaltak szerinti módon, a mellszámok és a kormányvédők viselése a bajnokságban résztvevő versenyzők számára a bajnoki versenyek teljes időtartamára, beleértve a versenyek eredményhirdetését is, kötelező. Az előírt mellszámot és kormányvédőt bármilyen módon eltakarni tilos.

01.6 A BAJNOKI VERSENYEK MENETE


01.6.1 Edzés
Bajnoki verseny előtt a szervező nem köteles edzést biztosítani.

01.6.2 Parádé
A versenyzők bemutatása az első futamot megelőzően kerül megrendezésre. A bemutatás alatt a műsorközlő bemutatja a versenyzőket a közönségnek. A verseny szervezője köteles a bajnokságot méltó módon reprezentáló bevonulást megszervezni, amely ünnepélyes ceremónia azonban nem haladhatja meg a 15 percet. A bemutatás alatt nyitóbeszéd is engedélyezett.
A bemutatás alatt kizárólag a pályaszemélyzet és az érvényes belépési jogosultsággal rendelkezők tartózkodhatnak a pályán.

01.6.3 Versenyformátum
A Magyarország Nemzetközi Salakmotoros Egyéni Bajnoksága versenyei úgynevezett „alapszakasz + döntő futamok” szisztéma szerint kerülnek lebonyolításra.
Jellemzői:
- Minden verseny mezőnyét 12 főversenyző + 2 tartalék alkotja.
- Minden verseny 15 futamból áll, az alábbiak szerint:
  •  Alapszakasz 1. – 12. futam
  •  Elődöntő 13. futam
  • Elődöntő 14. futam
  • Döntő 15. futam
- Minden futam maximum 4 versenyzővel kerül lebonyolításra 4 körön keresztül.
Az elődöntő futamokba (13. - 14. futam) a versenyzők az 1. - 12. futamban elért pontszámaik alapján, azaz az alapszakaszban elért helyezésük szerint kerülnek besorolásra, holtverseny esetén a vonatkozó FIM (070.11.3) szabályok alkalmazandóak.
- A 13. – 15. futamban tartalékversenyző csak akkor vehet részt, ha kvalifikálta oda magát az alapszakasz és az elődöntő során elért eredményével.
-A döntő futamok lebonyolítása:
o Az alapszakasz 1. – 9. helyezettjei nyernek besorolást a döntőkbe.
o Az alapszakasz utáni értékelés szerinti 1. helyezett közvetlenül a Döntő futamba kerül.o 1. Elődöntő résztvevői: az alapszakasz 2. – 4. – 6. – 8. helyezettjei
o 2. Elődöntő résztvevői: az alapszakasz 3. - 5. - 7. – 9. helyezettjei
o A Döntő futam résztvevői: az alapszakasz 1. helyezettje, az elődöntők győztesei és az elődöntők második helyezett versenyzői közül az, aki az alapszakasz utáni értékelésben jobb helyezést ért el.
Az elődöntők (13.-14. futam) startpozícióit a versenyzők önállóan, a versenyigazgató jelenlétében a depóban kijelölt helyen, az alapszakaszban elért helyezésük sorrendjében választják meg.
-A döntő (15. futam) startpozícióit a versenyzők a startvonalnál helyben választják meg, az alapszakaszban és az elődöntők alatt elért pontszámaik alapján. Először az alapszakasz győztese, majd az elődöntők győztesei, végül az elődöntők bejutott 2. helyezettje választhat. A starthely kiválasztásához és egyben a futamra a versenyzők a versenyigazgató vezetésével együtt, vonalban haladva gyalogosan mennek a depóból a startvonalhoz. Szerelőik ugyanilyen alakzatban mögöttük tolják a motorjukat.
-A starthely kiválasztására minden versenyzőnek legfeljebb 2 perc áll rendelkezésére.

01.6.4 Startszámok meghatározása
A résztvevők (lásd. 01.1.4 pont) startszám szerinti besorolása az alábbiak szerint történik;
- A versenyt megelőzően, a MAMS Nevezési Ív leadását követően, (a versenykiírásban pontosan meghatározott időpontban) a zsűri elnök és a vezetőbíró a versenyigazgató jelenlétében és a nevező egyesületek képviselőinek meghívása mellett sorsolással határozza meg a versenyzők startszámait.
- A sorsolás a versenyzők nevének abc sorrendjében történik.

01.6.5 Futamtábla
A bajnoki versenyeket az alábbi futamtábla alapján kell lebonyolítani:

01.7 EREDMÉNYEK – DÍJAZÁSOK SZABÁLYAI

01.7.1 A futamok értékelése.
A vezetőbíró által az egyes futamokban megállapított befutás sorrendjében a versenyzők 3-2-1-0 pontot kapnak.

01.7.2 A végeredmény kialakítása
A versenyzők a vezetőbíró által az egyes futamokban megállapított befutási sorrend szerint megszerzett pontszámok összessége alapján kerülnek az alapszakasz végén közbenső rangsorolásra és besorolásra a döntő futamokba.
Az alapszakasz alapján 10., 11., 12. helyre rangsorolt versenyző versenyhelyezése megegyezik az alapszakasz alapján elért helyezésével.
Az elődöntők döntőbe nem jutott 2., valamint 3. és 4. helyezettjeinek versenyhelyezését az alapszakaszban és az elődöntőben elért pontszámaik összege alapján kell megállapítani.
A döntő futamok résztvevőinek versenyhelyezése az alapszakaszban elért eredményeiktől függetlenül, kizárólag a döntő futamokban elért helyezésük alapján határozandó meg.
A döntő 1. helyezettje a verseny győztese, 11 bajnoki pont illeti.
A döntő 2 helyezettje a verseny 2. helyezettje 10 bajnoki pont illeti.
A döntő 3. helyezettje a verseny 3. helyezettje 9 bajnoki pont illeti.
A döntő 4. helyezettje a verseny 4. helyezettje 8 bajnoki pont illeti.
Az elődöntő 2., 3., vagy 4. helyezettje+alapszakasz pontszám a verseny 5. helyezettje 7 bajnoki pont illeti.
Az elődöntő 2., 3., vagy 4. helyezettje+alapszakasz pontszám a verseny 6. helyezettje 6 bajnoki pont illeti.
Az elődöntő 2., 3., vagy 4. helyezettje+alapszakasz pontszám a verseny 7. helyezettje 5 bajnoki pont illeti.
Az elődöntő 2., 3., vagy 4. helyezettje+alapszakasz pontszám a verseny 8. helyezettje 4 bajnoki pont illeti.
Az elődöntő 2., 3., vagy 4. helyezettje+alapszakasz pontszám 9. helyezettje
3 bajnoki pont illeti.
Az alapszakasz 10. helyezettje a verseny 10. helyezettje 2 bajnoki pont illeti.
Az alapszakasz 11. helyezettje a verseny 11. helyezettje 1 bajnoki pont illeti.
Az alapszakasz 12. helyezettje a verseny 12. helyezettje 0 bajnoki pont illeti.
Az alapszakasz 13. helyezettje a verseny 13. helyezettje 0 bajnoki pont illeti.
Az alapszakasz 14. helyezettje a verseny 14. helyezettje 0 bajnoki pont illeti.
Amennyiben egy versenyző egy versenyre benevezett, részére startszámot sorsoltak ki és a gépátvételen motorját átvették, úgy a versenyen indultnak kell tekinteni, az eredményjegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
Amennyiben a versenyző a benevezést követően gépátvételen nem adott át motort és futamban nem indult el, a versenytől visszalépettként kell értékelni és úgy kell tekinteni, hogy a versenytől távol maradt.

01.7.3 A bajnokság értékelése.
A végső bajnoki helyezéseket az egyes pontszerző fordulókon a versenyzők által szerzett bajnoki pontok összessége alapján kell megállapítani.
Az értékeléskor minden forduló eredményét figyelembe kell venni.
A bajnokság végső összesítésénél (a bajnokság utolsó versenyén) összesített pontazonosság esetén az első három helyen az érintett versenyzők részvételével lebonyolított külön futamban kell a helyezéseket eldönteni. A további helyeken előálló holtversenyeket a bajnokság egésze alapján összegzett több jobb versenyhelyezés szerint kell eldönteni. Amennyiben az is megegyezik, az érintett versenyzők utolsó bajnoki versenyen szerzett helyezése, ha az is megegyezik, az előző forduló, stb. alapján kell a sorrendet megállapítani.

01.7.4 A versenyek és a bajnokság díjazása, díjátadó ünnepség.
A bajnoki versenyek végén eredményhirdetést kell tartani, melyen a verseny 1.-3. helyezett versenyzői serlegdíjazásban részesülnek.
A díjátadó ünnepség megrendezésére közvetlenül az utolsó futam végét követően kerül sor. A versenyzőknek azonnal, késlekedés nélkül rendelkezésre kell állniuk a ceremónia megtartására. A részvétel kötelező.
A bajnokságban az összesített értékelés alapján 1.-3. helyezést elért versenyzők a bajnokságot követő éves díjkiosztó ünnepségen díjazásban részesülnek.

01.7.5 Sajtótájékoztató
Az 1.-3. helyezést elért versenyzőknek a verseny díjátadását követően azonnal részt kell venniük a hivatalos sajtótájékoztatón.

01.7.6 Versenyzői költségtérítés
A bajnokság fordulóin a rendezők a versenyzők nevezőinek a versenyzőik által szerzett pontok után 8 000 Ft/pont költségtérítést fizetnek. A kifizetés a záró zsűri ülés után számla ellenében készpénzben történik.

01.7.7 Költségviselés
A bajnokság versenyeinek rendezési költségeit a rendezők viselik és hasznaik is a rendezőket illetik.

01.8 ELLENŐRZÉSEK

01.8.1 Óvások
Óvást a versenyben részt vevő versenyző nyújthat be.
Óvási díj: 60.000.- HUF.
Óvni az óvásra vonatkozó FIM szabályok szerint, az óvási díj befizetésével egyidejűleg, a versenyigazgatónál lehet. Amennyiben a benyújtott technikai óvás elbírálásához a motor megbontása szükséges, az óvó fél 120.000 HUF kauciót köteles az óvási díjjal együtt a versenyigazgatónak átadni. Ha az óvásnak a zsűri helyt ad, a kaució visszafizetésre kerül. Elutasított óvás esetén a kauciót a megóvott versenyző igazolt szerelési költségeinek fedezésére kell felhasználni.
A vezetőbíró és a vezető technikai ellenőr ténybeli döntése ellen óvásnak helye nincs.

01.8.2 Alkohol és dopping kontroll
A szakági tanács indítványa alapján, vagy önálló döntéssel a szakágvezető kezdeményezheti, illetve a bajnoki verseny zsűrije, vagy vezetőbírója a versenyek során bármikor elrendelheti a versenyzők dopping-, drog-, vagy alkohol ellenőrzését. A dopping, vagy drog ellenőrzést a szakág költségvetésének terhére, megfelelően képzett, jogosult személy végezheti. Az alkohol ellenőrzés feltételeit a rendezőnek kell biztosítania. Az a versenyző, aki nem veti alá magát az ellenőrzésnek, azonnal kizárandó a versenyből, úgy tekintendő, mintha a versenyen el sem indult volna és ellene fegyelmi eljárást kell indítani. Pozitív vizsgálati eredmény esetén a versenyzőt a versenyből ki kell zárni, eredményét meg kell semmisíteni és ellene fegyelmi eljárást kell indítani.
A szakági tanács indítványa alapján, vagy önálló döntéssel, a zsűri, vagy a bajnoki verseny vezetőbírója a versenyek során bármikor elrendelheti a regisztrált, hivatalos minőségben résztvevők (szerelők, egyesületi képviselők, rendezőszemélyzet, sportbírók) alkohol ellenőrzését. Pozitív vizsgálati eredmény esetén az érintettet az eseményből ki kell zárni, ügyében fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

01.8.3 Büntetések
A versenyszabályok megsértése az egyes futamokból, vagy a versenyből való kizárást, vagy egyéb büntetést vonhat maga után a FIM és a MAMS szabályai szerint.
A büntetéseket a verseny zsűrije jegyzőkönyvben rögzíti.

Készítette: A MAMS Salakmotoros Szakága
Jóváhagyta: A MAMS Elnöksége
Kiadja: A MAMS Titkársága

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi