Magyarország Salakmotoros Csapat bajnokság Alapkiírása

MAMS -
Nemzetközi Salakmotor Csapat bajnoksága Alapkiírás 2015 .

1. Általános információk

A Magyar Motorsport Szövetség a salakmotor szakágban tevékenykedő klubok (Debrecen Speedway Salakmotor Sportegyesület, Speedway Club Gyula Sportegyesület, Nagyhalászi Motorsportért Sportegyesület, Track Racing Kft) egységes akaratának megfelelően 2015. évben élsport területén kiírja a Magyarország Nemzetközi Salakmotoros Csapat Bajnokságát (továbbiakban: Bajnokság).
A Bajnokság 4 fordulóra kerül kiírásra és a fent nevezett klubok által megrendezett versenyekből tevődik össze. A Bajnokságban történő részvétel joga ezeknek a kluboknak (versenyeken: Nevezők) a csapatait illeti meg.
A Bajnokság a FIM és a MAMS salakmotorozásra vonatkozó általános és szakági szabályai és előírásai, valamint a jelen alapkiírásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.
A Bajnokság hivatalos nyelve elsődlegesen a magyar (munkanyelv), azt követően az angol. Amennyiben egy szöveg magyar és angol fordítása között különbség áll fenn, a magyar szöveg az alkalmazandó.

2. Jogfenntartás, kereskedelmi- és reklámjogok

A Bajnoksággal összefüggő mindennemű jognyilatkozat megtételére kizárólagosan a Szervező Bizottság (lásd 4. pont) jogosult.
A Bajnokságot alkotó egyes versenyek jogainak kizárólagos tulajdonosai - a MAMS által meghatározott módon - a Rendezők, beleértve az egyes versenyek és az ahhoz kapcsolódó rendezvények rendezési-, média-, reklám-marketing-, és kereskedelmi jogát. Ezen jogok gyakorlását a Rendezők külön szerződésben meghatározott keretek között, kizárólag a Szervező Bizottság beleegyezése alapján harmadik személynek átengedhetik.
3. Költségviselés
A Bajnokságot alkotó versenyek mindennemű költségét teljes egészében a Rendezők viselik, továbbá annak hasznai kizárólagosan a Rendezőket illetik.

4. Tisztségviselők


A szakági tanács a Bajnokság megszervezéséhez és lebonyolításához Szervező Bizottságot hoz létre az alábbi tisztségviselőkkel és tagokkal:
A bizottság vezetője: Jacsó Tibor
Sportszakmai vezető: Daragó István
Szervező: Tabaka József
Szilágyi Sándor
Albók József
A Bajnoksággal kapcsolatos mindennemű sportszakmai döntést a Szervező Bizottság hoz meg. Szavazás esetén a döntéshez egyszerű többség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a bizottság vezetőjének, távolléte esetén az ülés levezető elnökének szavazata dönt.
A Bajnokság egyes versenyein a FIM Pályaversenyzés Általános Szabályai 070.2.4. pontjában felsorolt hivatalos tisztségviselők működnek közre.

5. A Bajnokság lebonyolításának szabályai:

5.1 Résztvevők
A Bajnokságban a 4 Nevező csapatai vesznek részt. Minden versenyen minden csapat részt vesz. Az egyes versenyeken minden csapatot 4 versenyző alkot, az egyes csapatokban induló versenyzőket az adott Nevező jelöli ki. Egy versenyző a Bajnokság során csak egy csapatban versenyezhet. A Bajnokság versenyein induló versenyzőknek a MAMS Általános Sportszabályzatában meghatározott dokumentumokkal kell rendelkezniük.
Az egyes csapatok pontos megnevezését a Nevezőjük határozza meg. A továbbiakban a csapatokat jelen alapkiírásban A,B,C, és D betű jelöli.
A csapatokat a Bajnokság versenyein a Nevezők által felkért csapatvezetők vezetik és képviselik. A csapatvezetők jogait és feladatait a Nevező és a csapatvezetők között létrejött megállapodások tartalmazzák, valamint a jelen alapkiírásban meghatározottak is érvényesek és kötelezőek rájuk nézve. Az időtervben megjelölt eligazításokon, promóciókon, és ellenőrzéseken a csapatvezető felelőssége, hogy a csapat – ahol szükséges – teljes létszámban megjelenjen. A versenyek során, a csapatokon belüli sportszakmai- és taktikai döntéseket a csapatvezetők jogosultak meghozni.
Minden rajthoz álló versenyző a verseny teljes ideje alatt legfeljebb 2 fő szerelőt alkalmazhat, és a meghatározott időben együttesen kötelesek (1 fő versenyző + maximum 2 fő szerelő) a versenyre regisztrálni.

5.2 Versenyek helyszíne
A versenyeket a Bajnokságban résztvevő, és saját versenypályával rendelkező klubok (Debrecen, Nagyhalász, Gyula) a saját versenypályájukon rendezik meg, egységesen 1-1-1 forduló megrendezését vállalva. A fennmaradó 1 forduló megrendezéséhez a klubok egy bérleti szerződés alapján a Track Racing kft.-nek biztosítják a versenypályát. A pontos versenyhelyszíneket és időpontokat a Track Racing Kft.-vel történt megállapodás létrejöttét is figyelembe véve a hivatalos versenynaptár tartalmazza.

5.3 Versenyidőpontok, versenyek elhalasztása
A Bajnokság versenyeinek időpontját a MAMS hivatalos versenynaptára tartalmazza.
Ha egy verseny - a kiírt időpontja előtti napok rossz időjárása következtében használhatatlanná váló pálya miatt előre megítélhetően – az eredeti időpontjában nem rendezhető meg, a Rendező indítványára a Szervező Bizottság a verseny kiírt dátuma előtti nap 18:00 óráig intézkedik - a résztvevők egyidejű értesítése mellett – a verseny elhalasztásáról.
A versenyt közvetlenül megelőző, annak megtartását lehetetlenné tevő időjárási viszonyok, vagy egyéb „vis major” okán a verseny elhalasztására vonatkozó döntést a verseny zsűrije hozza meg a Szervező Bizottság véleményének meghallgatása után. Az eredeti időpontban meg nem rendezett verseny a Szervező Bizottság – egyben, mint szakági tanács – által meghatározott időpontban kerül lebonyolításra.

5.4 Versenybejelentés, dokumentáció
A Rendező az általa megrendezni kívánt eseményről a MAMS Általános Sportszabályzata szerint versenykiírást készít és a verseny időpontja előtt 45 nappal jóváhagyásra megküldi azt a MAMS felé. A Bajnokság versenyei a FIM/FIME versenynaptárába is bejelentésre kerülnek. Az engedélyezett versenykiírást a Rendező legkésőbb a verseny előtt 30 nappal megküldi a Bajnokságban induló csapatok Nevezőinek és a MAMS Sportfelügyelői- és Sportbírói kollégiumainak.
A bajnokság valamennyi versenyén a csapatokat az eredmény jegyzőkönyvben a helyezésük sorrendjében, a tagjaik egyéni teljesítményeit is rögzítve kell feltüntetni.
A Rendező kötelessége gondoskodni arról, hogy a verseny befejezését követő 1 órán belül a résztvevő csapatok az eredményjegyzőkönyvet megkapják.
A Rendezőnek az eredményjegyzőkönyv 1-1 példányát 24 órán belül a MAMS titkárságának és a szakágvezetőnek e-mail formájában meg kell küldenie.

5.5 Biztosítás
A Rendező az adott rendezvényre a MAMS-on keresztül minden versenyző részére harmadik személyre vonatkozó felelősségbiztosítást köt. A biztosítással kapcsolatos eljárást a MAMS szabályozza.

5.6 A versenyek lebonyolítása
A versenyek a következő kötelező időterv alapján kerülnek lebonyolításra (az időpontok a megnyitó parádétól, mint „0” időtől számítandók):
Regisztráció a versenypályán: -180 perc és -120 perc között. Adminisztratív ellenőrzés (nevezések, dokumentumok egyeztetése): -120 perc és -100 perc között. Technikai ellenőrzés (gépátvétel): -100 perc és -30 perc között. Csapatvezetői és versenyzői kötelező eligazítás: -30 perc és -20 perc között. Motorok melegítése: -20 perctől. Megnyitó parádé: „0” idő. Versenyfutamok. A 20. futam után azonnal: záró parádé az 1.-2.-3. helyezett csapatoknak (a csapatok minden versenyzője és csapatvezetője kötelezően részt vesz a Szervező által meghatározott záró eseményen). Kötelező interjú minden csapat részére: a záró parádé után azonnal. Elszámolások, kifizetések: az utolsó zsűri ülés után 1 órával.
A regisztráció helyét a Rendező a versenykiírásban, és a helyszínen jól látható módon megjelöli. A csapatok teljes létszámban (1 fő csapatvezető + 4 fő versenyző + 8 fő szerelő) a kezdési időpont előtt legkésőbb 2 órával kötelesek a versenypályán lévő regisztrációs helyen megjelenni.

5.7 Technikai előírások
A Bajnokság 500 ccm–es géposztályban kerül megrendezésre. Az egyes versenyeken csak a FIM technikai előírásainak megfelelő motor indítható az alábbi kiegészítésekkel:
A Bajnokság versenyein homologizált hátsó gumi és dirt deflector használata kötelező.
A Bajnokságban csak 2015-ben, vagy 2014-ben érvényes homologizációval rendelkező kipufogók használhatók.
Amelyik versenyző szabálytalan gumival, dirt deflector nélkül, vagy szabálytalan kipufogóval indul, az adott futamból kizárásra kerül.
A Bajnokság versenyein minden versenyző köteles a környezet védelme érdekében a depóban minden motor alá egy minimum 160x75 cm nagyságú, a lefolyó folyadékok felszívására alkalmas szőnyeget használni, a versenyre történő megérkezéstől a pálya elhagyásáig. A szőnyegek a versenyzők személyes felszereléséhez tartoznak, és használatuk nélkül nem tartható motor a depó területén.
A Bajnokságban 2013-ban, vagy 2014-ben homologizációval rendelkező versenyruházatok viselhetőek.

5.8 Startszámok, sisakszínek
A bajnokság minden versenyén az ugyanazon csapathoz tartozó versenyzők minden futamban azonos színű sisakszínt kötelesek viselni a következők szerint:
1. verseny: A csapat piros, B csapat kék, C csapat fehér, D csapat sárga
2. verseny: B csapat piros, C csapat kék, D csapat fehér, A csapat sárga
3. verseny: C csapat piros, D csapat kék, A csapat fehér, B csapat sárga
4. verseny: D csapat piros, A csapat kék, B csapat fehér, C csapat sárga.
Piros sisakszínnel versenyző csapat startszámai: 1, 2, 3, 4
Kék sisakszínnel versenyző csapat startszámai: 5, 6, 7, 8
Fehér sisakszínnel versenyző csapat startszámai: 9, 10, 11, 12
Sárga sisakszínnel versenyző csapat startszámai: 13, 14, 15, 16
A Szervező Bizottság, vagy annak felhatalmazása alapján a bizottság vezetője a Bajnokság 1. fordulója előtt legkésőbb 1 héttel sorsolással határozza meg a csapatok beosztását (A,B,C,D csapat), amely a Bajnokság egészére változatlanul érvényes.
A csapaton belüli startszámok versenyzőnkénti kiosztását (csapatösszeállítás) a Nevezők döntik el, és kötelesek azt a csapatvezető megnevezésével a versenyt megelőző 3. napon 14:00 óráig a Rendező részére e-mailben megküldeni.

5.9 Alaki és formai megkötések
Minden versenyesemény Rendezője köteles a Szervező Bizottság által meghatározott méretű reklámfelületet biztosítani a Nevezők részére a versenypályán, a depóban, az interjúfalon, és a verseny hivatalos műsorfüzetében. A versenypályán szervezett promóciók, sajtónyilatkozatok és az eredményhirdetés kizárólag az interjúfal előtt végezhetők

5.10 Verseny szisztéma
A Bajnokság versenyei a következő futamtábla alapján kerülnek lebonyolításra:A 17. futamban az 1.-16. futam alapján a csapatok legkevesebb pontot szerzett versenyzői állnak starthoz. A 18. futamban a csapatok 3. legjobb pontszerzői, a 19. futamban a csapatok 2. legjobb pontszerzői, a 20. futamban a csapatok legjobb pontszerzői indulnak.
Amennyiben a 16. futam után 2, vagy több versenyző pontazonossága miatt nem dönthető el egyértelműen a csapaton belüli értékelés szerinti sorrendjük, a pontazonossággal álló versenyzők közül a csapatvezető jelöli ki, melyik versenyző melyik futamban vesz részt.
Taktikai csere alkalmazása: Amennyiben egy csapat legalább 6 pont hátrányban van a versenyben vezető csapathoz képest, a csapatvezetőnek jogában áll a csapata következő futamra beosztott versenyzője helyett csapata egy másik, abba a futamba a futamtábla szerint be nem osztott versenyzőjét taktikai csereként indítani. A verseny során minden versenyző csak egy alkalommal szerepelhet taktikai csereként. A csapatvezetőnek a taktikai csere alkalmazását a vezetőbírónak a futamra való bejövetelt engedélyező zöld lámpajelzése előtt a versenyigazgató felé jelentenie kell. Ennek elmulasztása esetén taktikai csere nem alkalmazható. Amennyiben egy versenyző taktikai csereként a versenyigazgató részére adott
bejelentés nélkül megy be egy futamra, a versenyző a futamból kizárásra kerül és a verseny további részében nem lehet taktikai csere.
Joker alkalmazása: Amennyiben egy csapat legalább 6 pont hátrányban van a versenyben vezető csapathoz képest, a csapatvezetőnek jogában áll a csapata következő futamra beosztott versenyzőjét, vagy helyette csapata egy másik versenyzőjét „Joker”-ként indítani. A „Joker” által az adott futamban szerzett pontokat kétszerezni kell az értékelésben.
A csapatvezetőnek a „Joker” alkalmazását a vezetőbírónak a futamra való bejövetelt engedélyező zöld lámpajelzése előtt a versenyigazgató felé jelentenie kell. Ennek elmulasztása esetén „Joker” nem alkalmazható. Amennyiben egy versenyző a versenyigazgató részére adott bejelentés nélkül megy be „Joker”-ként egy futamra, amelyben a futamtábla szerint egyébként is indult volna, pontszámát nem lehet kétszerezni. Amennyiben a versenyző olyan futamba megy be időben tett bejelentés nélkül „Joker”-ként, amelyikben nem volt futamtábla szerint besorolt induló, a futamból kizárásra kerül. Mindkét esetben a verseny további részében a csapat nem indíthat „Joker”-t és az adott versenyző nem lehet taktikai csere.
Egy csapat egy versenyben csak egyszer indíthat „Joker”-t.
Nem lehet „Joker” olyan versenyző, aki az adott versenyen már szerepelt taktikai csereként. Az a versenyző, aki „Joker”-ként szerepelt, nem lehet az adott verseny további részében taktikai csere.
Sérült versenyző helyettesítése: Ha egy versenyző egy futamban megsérült, de nem került kizárásra a futam megismétléséből, taktikai csere, vagy „Joker” helyettesítheti, amennyiben ezek alkalmazásának fentebb meghatározott feltételei fennállnak. Ha a helyettesítő versenyző is megsérül, de nem kerül kizárásra az újabb futamismétlésből, őt az adott futamba eredetileg beosztott versenyző, vagy egy másik taktikai csere, vagy „Joker” helyettesítheti.

5.11 A versenyek eredményének meghatározása
A vezetőbíró által megállapított futameredmény szerint a versenyzők 3-2-1-0 pontot, illetve „Joker”-ként duplázott pontokat kapnak. A csapatok pontszámait a versenyzőik futampontszámainak összessége adja. A csapatokat a verseny értékelésénél az általuk szerzett pontszámok alapján kell rangsorolni. Amennyiben a csapatok azonos számú összesített futampontot gyűjtöttek, a sorrendjüket külön futamban kell eldönteni. Ha a külön futamot megtartani nem lehet, az a csapat sorolandó jobb helyezésre, amely a verseny során több jobb helyezést ért el. Ha ez is azonos, a verseny utolsó futamában az érintett csapatok versenyzői közül jobb helyezést elért versenyző csapata kapja a jobb helyezést.

6. Alkohol és dopping kontroll

Önálló döntéssel a verseny zsűrije, vagy vezetőbírója a versenyek során bármikor elrendelheti a versenyzők, a szerelők, és a tisztségviselők drog, vagy alkohol ellenőrzését. Az ellenőrzést a versenyorvos jogosult elvégezni. Amelyik személy nem veti alá magát az ellenőrzésnek, a versenyből azonnal kizárásra kerül, és versenyző esetében úgy kell tekinteni, mintha a versenyen el sem indult volna. Pozitív vizsgálati eredmény esetén az
eljárás ugyanaz. Mindkét esetben a zsűri elnöknek további fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

7. Adminisztratív ellenőrzés

A csapatvezetőknek az adminisztratív ellenőrzés során át kell adniuk a versenyzőik érvényes licencét, külföldi versenyzők esetén a startengedélyeket is, továbbá a csapat kitöltött gépátvételi és nevezési jegyzőkönyvét.

8. Technikai ellenőrzések

A Bajnokság versenyeinek megkezdése előtt a depóban kijelölt helyen gépátvétel történik, melyen a motorokat és felszereléseket a vonatkozó FIM technikai szabályok szerint kötelezően be kell mutatni.
A verseny során a vezetőbíró, a technikai ellenőr, illetve a zsűri elrendelhet további technikai ellenőrzést, melynek minden versenyző köteles alávetni magát. Bárminemű hiányosság vagy szabálytalanság észlelése esetén a versenyzőt fel kell szólítani annak elhárítására, és a verseny megkezdése előtt meg kell győződni ennek betartásáról. Szándékos, csalás szándékával elkövetett szabályszegés esetén a versenyző a teljes versenyből kizárandó, ellene fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
A versenyek végét követően a motorokat Parc Ferme-ben kell elhelyezni, lehetővé téve a végellenőrzést. A Parc Ferme-t kizárólag a zsűri oldhatja fel.

9. Óvások

Óvást a csapatvezető, vagy érintett versenyző nyújthat be az óvásra vonatkozó FIM szabályok szerint. Óvási díj a MAMS díjtáblázat szerint. A vezetőbíró és a technikai vezető ténybeli döntései ellen óvásnak helye nincs.

10. A versenyek félbeszakítása, törlése

Ha a zsűri a verseny folytatását lehetetlenné tevő időjárási viszonyok, vagy bármi más ok miatt miatt a verseny félbeszakítása mellett dönt, az alábbiak szerint kell eljárni: amennyiben a versenyből 10 futamot lefutni nem lehetett, a verseny nem értékelhető, elhalasztottnak kell tekinteni, amennyiben a versenyből 10 futamot lefutottak, a verseny érvényes, az eredménye kihirdetendő.

11. A Bajnokság értékelése

A Bajnokságot a szervező 4 versenyre írja ki, de annak végső értékelése 3 verseny lefutása után is megtörténhet.
A csapatok a Bajnokság versenyein elért eredményeik alapján bajnoki pontokat kapnak. A versenyek győztesei 5, a második helyezettek 3, a harmadik helyezettek 2 és a negyedik helyezett csapatok 1 pontot kapnak.
A Bajnokság eredményének meghatározása a bajnoki pontok összegzése útján történik. A Bajnokságot az a csapat nyeri meg, amelyik a legtöbb bajnoki pontot szerzi, második helyezett a második legtöbb meccspontot gyűjtött csapat és így tovább.
A csapatok által szerzett bajnoki pontok azonossága (holtverseny) esetén az utolsó bajnoki verseny végén különfutamban kell eldönteni a csapatok sorrendjét. Amennyiben a különfutamot bármi oknál fogva megrendezni nem lehet, az a csapat kerül a holtversenyben érintettek közül kedvezőbb besorolásra, amelyik az érintett csapatok közül az utolsó bajnoki versenyen jobb helyezést ért el.

12. Díjazás

Az egyes fordulókon az adott verseny Rendezője 8000.- Ft/futampont pénzdíjazásban részesíti a versenyen rajthoz álló csapatokat, amely összeget az adott csapat (Nevező) részére egy összegben, számla ellenében, a versenyirodán fizet ki. A Jokerek által szerzett pontokat a kifizetendő összeg meghatározásakor nem kell kétszerezni. Az egyes versenyek végén az adott verseny Rendezője az első 3 helyezést elért csapatot serlegdíjazásban részesíti. A Szervező Bizottság a versenyszezon végén egy Díjkiosztó gála keretén belül tárgydíjazásban részesíti a csapatokat.

13. Egyéb előírások

A Szervező Bizottság a Bajnoksággal kapcsolatosan a Bajnokság lebonyolítása közben szükségessé váló egyéb előírásokat, kiegészítéseket, módosításokat, új információkat, sportszakmai- és egyéb döntéseket, annak közös elfogadása után ”hivatalos hírlevél” (végrehajtási utasítás) formájában hozza az érintettek tudomására.

 Készítette: A MAMS Salakmotoros Szakága
Jóváhagyta: A MAMS Elnöksége
Kiadja: A MAMS Titkársága

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi